HHC Halle basisschool Vondel

Schoolvisie


Onze school is een vrije, katholieke basisschool waar wij de kinderen de beste kansen willen geven om op te groeien in een geest van openheid, eerlijkheid en respect voor elk-ander.
Onze schoolvisie steunt op 5 pijlers :

1. Streven naar een brede ontwikkeling

Zin in leren … zin in leven. De harmonische ontwikkeling van elk kind staat voorop: hoofd, hart en handen ontvouwen, ontplooien en ontwikkelen.
We investeren in een betekenisvolle ontwikkeling van de kennis, vaardigheden, attitudes en inzichten die leerlingen nodig hebben om zelfstanding, sterk, veerkrachtig en gelukkig in onze wereld te functioneren.

2. Oog voor kwaliteit:

We trachten onze kinderen onder te dompelen in betekenisvolle contexten en proberen hen via het aanbieden van een rijk leer- en leefklimaat te laten groeien.
Gericht op een gevalideerd doelenkader en met een passend, actief samenhangend onderwijsaanbod trachten we onze onderwijskwaliteit te bewaken, bij te sturen en te borgen.
Groeien in interesses, voorkeuren, talenten,… zowel bij de kinderen als bij het leerkrachtenteam.
We stimuleren de kinderen om hun eigen leerproces in handen te nemen, te evalueren en bij te sturen. Hierbij beogen we de succeservaringen van alle kinderen op een positieve en zorgzame manier.
Spelend en handelend leren en ontdekken, experimenteren en komen tot verwondering.

3. Een plaats voor iedereen:

Vanuit onze schooleigen christelijke identiteit en vanuit de opdrachtverklaring van de zusters Annuniaten van Heverlee zetten we onze deuren open voor elk kind en elke onderwijspartner.
In verbondenheid met elkaar trachten we te komen tot communicatie, respect en beleving van ons eigen geloof en dat van anderen.
Zich bemind voelen en samen warme school maken doet onze kinderen en ons team op alle vlak groeien.

4. Op maat voor elk kind:

Het basisaanbod op onze school is gelijk voor iedereen, maar elk kind is anders en uniek, heeft andere talenten en noden of komt uit een andere sociale context.
Met het oog op gelijke onderwijskansen bieden we elk kind de gepaste begeleiding aan. We leren van, met en aan elkaar en streven een zo groot mogelijke leerwinst na.
Door gerichte observaties, door evaluatiegegevens te noteren en hierbij positieve opbouwende of constructieve feedback te geven, laten we onze kinderen groeien in zelfvertrouwen, zelfstandigheid en dagen we hun doorzettingsvermogen uit.

5. Open communicatie en goede samenwerking:

“Samen school maken” willen we dagdagelijks voorop stellen. Door gedeelde verantwoordelijkheid en eerlijke en opbouwende communicatie trachten we de verbondenheid over de 3 vestigingen heen te bevorderen. Hierbij houden we rekening met de verschillende contexten.
We trachten samen te werken met alle onderwijspartners. Door werkgroepen, overlegmomenten, ouderparticipatie en een goede samenwerking met externe partners voelen we ons allen gedragen en dragen we zorg voor elk van ons.

(Bijgewerkte schoolvisie vanuit Zill-implementatie. Dit is momenteel een open en groeiend document naargelang het nieuwe leerplan vorm en gestalte krijgt binnen ons schoolteam.)

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x